среда, 07. фебруар 2018.

Održi riječ, Al-Mutaqqab Al-AbidiNe misliš li obećanje izvršiti
Nikad ni za što da ne kaži.

Lijepo je da poslije ne,
Ružno je ne poslije da.

Sramota je ne poslije da,
Počni sa ne bojiš li se kajanja.

Kažeš li da istraj i održi rok,
Obmana i laž pravi su porok.

Sa arapskog Sulejman Grozdanić
Stara arapska poezija
Svjetlost, Sarajevo, 1971.